ประเภทย่อย
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
วิทศาสตร์กายภาพ
ก40938 กิจกรรมแนะแนว - ครู กลอยใจ ทองลิ่ม
ง40295 งานห้องสมุด 2 - ครู บุษกร อ่วมเครือ
อ42102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครู สุภาณี พงศ์พุทธชาติข้อมูล
อ42202 การอ่านภาษาอังกฤษ - ครู สุพัตรา พุ่มบุญทริก
จ42204 ภาษาจีนกลาง 4 - ครู ภิตติมาตุ์ บุญถนอม
อ42204 การแปลภาษาอังกฤษ - ครู สุพิศ รัตนเสถียร
อ42102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครู สุพิศ รัตนเสถียรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ฝ42202 ภาษาฝรั่งเศส 4 - ครู ศรีนภา พระเดโช
ศ42102 ศิลปะ 4 - ครู นิโรธ ชมเดือน
ศ42210 ออกแบบ 2 - ครู สมบัติ รุ่งสว่าง
ศ42212 ดนตรีไทย 2 - ครู สุดารัตน์ ศรีโพธิ์เผือก
ว40203 ฟิสิกส์ 3 - ครู จตุรงค์ บุญอาจ
ว40223 เคมี 3 - ครู การุณย์ พระเดโช
พ42102 สุขศึกษาและพลศึกษา - ครู อนุสรณ์ ทิพย์สุขบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
พ40213 บาสเกตบอล - ครู อนุสรณ์ ทิพย์สุข
ส42102 ประวัติศาสตร์ - ครู ดวงพร อิ่มแสงจันทร์
ส42202 พระพุทธศาสนา 4 - ครู สมพร แก้วสกุล
ค42102 คณิตศาสตร์ - ครู ยุพา กอหมั่นศิลป์ข้อมูล
ค42202 คณิตศาสตร์ - ครู จินดามณี เรืองจุ้ย