ประเภทย่อย
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
จ31204 ภาษาจีนสื่อสาร - ครู เสริมสุข แซ่ลิ้ม
อ31202 เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ - ครู สุพัตรา พุ่มบุญทริกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครู สุพัตรา พุ่มบุญทริก
จ31202 ภาษาจีนกลาง - ครู ภิตติมาตุ์ บุญถนอม
อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด - ครู ชนิกา โพธิ์กลัด
อ31202 เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ - ครู ชนิกา โพธิ์กลัด
อ31208 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ - ครู สุรพงษ์ นนทิกรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน - ครู สุรพงษ์ นนทิกร
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส2 - ครู ศรีนภา พระเดโชบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ศ31204 ภาพหุ่นนิ่ง 1 - ครู นิโรธ ชมเดือน
ศ31202 ภาพการ์ตูน - ครู นิโรธ ชมเดือน
ศ31208 นาฏศิลป์ 1 - ครู สุดารัตน์ ศรีโพธิ์เผือก
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 - ครู สุดารัตน์ ศรีโพธิ์เผือก
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 - ครู เรียงสา ทองสมนึก
ว30201 โครงงานวิทยาศาสตร์ - ครู บุปผาพรรณ ทองนวล
ว30241 ชีววิทยา1 - ครู โชติมณี สมศิลป์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ว30221 เคมี1 - ครู สรรัตน์ บุญญะหงษ์
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา - ครู อนุสรณ์ ทิพย์สุข
พ30143 เซปักตะกร้อ - ครู มาโนช ริมกาญจนวัฒน์
ก40938 กิจกรรมแนะแนว - ครู เด่น สกุลณา