รายวิชาทั้งหมด 
ง20225 การสร้างเว็บไซต์ ม.2 1/2559ข้อมูล
ง22105 การออกแบบและเทคโนโลยี
ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง20243 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (อ.สมชาย ขวาไทย)ข้อมูล
ง20243 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (อ.สมชาย ขวาไทย)ข้อมูล
ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 ปี 2555ข้อมูล
ง20223 วิชางานกราฟฟิก ม.2 2555 อ.เมกทัศน์ข้อมูล
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
ว32101 วิทยาศาสตร์ - ครู วิชยารัตน์ ลิมทโรภาส
ค32101 คณิตศาสตร์ - ครู รัตติกาล ลิ้มปวะนิช
ส32101 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม - ครู วิเชียร พึ่งวรข้อมูล
ท32101 ภาษาไทย - ครู กุลธิดา กลิ่นเฟื่องข้อมูล
การสร้างเว็บไซต์
ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 1/2559ข้อมูล
ง20225 การสร้างเว็บไซต์ ม.2 1/2561ข้อมูล