ประเภทย่อย
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
อ43102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครู สุภาณี พงศ์พุทธชาติ
อ43204 ภาษาอังกฤษฟัง พูด - ครู สุมนา หาญลำยวงข้อมูล
จ43204 ภาษาจีนกลาง 4 - ครู ภิตติมาตุ์ บุญถนอม
ฝ43204 ภาษาฝรั่งเศส อ่าน เขียน 2 - ครู ศรีนภา พระเดโช
ฝ43202 ภาษาฝรั่งเศส 6 - ครู ศรีนภา พระเดโช
อ43202 การอ่านภาษาอังกฤษ - ครู สุวรรณี สินทรัพย์
อ43102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครู สุวรรณี สินทรัพย์
ศ43212 ดนตรีไทย 4 - ครู สุดารัตน์ ศรีโพธิ์เผือก
ศ43213 ดนตรีสากล 3 - ครู เสน่ห์ อ่วมเครือ
ว40205 ฟิสิกส์ 5 - ครู ทศพร อุดมสิทธิชัย
ว40206 ฟิสิกส์ 6 - ครู จตุรงค์ บุญอาจ
ว40225 เคมี 5 - ครู สุกัญญา นวนบริบูรณ์
ว40161 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ พื้นฐาน - ครู มะลิ จันทวงศ์
พ43102 สุขศึกษาและพลศึกษา - ครู สมโชค พูลทรัพย์
พ43102 สุขศึกษาและพลศึกษา - ครู วสันต์ สุภาพพรชัย
พ40208 เปตอง - ครู สมโชค พูลทรัพย์
พ40222 มวยสากล - ครู วสันต์ สุภาพพรชัยข้อมูล
พ40225 นันทนาการและการแสดง - ครู วสันต์ สุภาพพรชัย
ค43206 คณิตศาสตร์ - ครู รัตติกาล ลิ้มปวะนิชบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ค43202 คณิตศาสตร์ - ครู วรรณพร ทองสมนึกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล