ประเภทย่อย
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

หน้า: ()   1  2
รายวิชาทั้งหมด 
ค43202 คณิตศาสตร์ - ครู ยุพา กอหมั่นศิลป์
ท40202 วรรณกรรมท้องถิ่น - ครู จิราพร กุลพิพัฒน์สัจจะข้อมูล
ก40938 กิจกรรมแนะแนว - ครู ทิพวรรณ โม่มาลาข้อมูล
ศ43206 ถ่ายภาพ 2 - ครู สมบัติ รุ่งสว่าง
ส43202 พระพุทธศาสนา 6 - ครู ขวัญใจ กาญจน์อร่ามกุลข้อมูล
ส43102 สังคมศึกษา - ครู วิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุลข้อมูล
ท43102 ภาษาไทย - ครู ปาริชาต แก้วสกุลข้อมูล