ค43202 คณิตศาสตร์ - ครู วรรณพร ทองสมนึก
(ค43202-213)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์   ลิมิตของลำดับ ผลบวกของอนุกรมอนันต์

                แคลคูลัสเบื้องต้น   ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์กำจัดเขต พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน