พ42102 สุขศึกษาและพลศึกษา - ครู อนุสรณ์ ทิพย์สุข
(พ42102-512)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

วิชาบาสเกตบอล สอนโดยครูอนุสรณ์

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้