คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ม.1
(คอมพิวเตอร์ ม.1)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้