แก้ไขครั้งสุดท้ายชื่อบทคัดย่อ
Tuesday, 15 August 2017, 08:38AMส่งข้อมูลการสอบปลายภาค ในตาราง ภาค 1/2560 1/2560
Tuesday, 15 August 2017, 08:35AMส่งชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบส่งชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
Tuesday, 27 June 2017, 05:01PMติดตามการผลเรียนซ้ำ 1-60ติดตามการแก้ไขผลการเรียน (เรียนซ้ำ)1-60
Tuesday, 12 September 2017, 09:27AMการรู้เรื่องการอ่าน(PISA) ม.1,2,3 ครั้งที่ 2 การรู้เรื่องการอ่าน ม.1,2,3 ครั้งที่ 2 (PISA)
Tuesday, 12 September 2017, 09:26AMการรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.1 ครั้งที่ 1การรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.1
Tuesday, 12 September 2017, 09:26AMการรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.2 ครั้งที่ 1การรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.2
Tuesday, 12 September 2017, 09:26AMการรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.3 ครั้งที่ 1การรู้เรื่องการอ่าน(pisa) ม.3
Tuesday, 17 June 2014, 07:22AMประกาศมาตรฐานการศึกษาประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
Monday, 25 October 2010, 12:55PMเอกสารข้อสอบแบบ Aiken format
Wednesday, 27 October 2010, 02:52PMเอกสารข้อสอบแบบ GIFT format
Friday, 5 November 2010, 08:17PMโปรแกรม youtubedownload
Friday, 3 December 2010, 04:38PMแนวทางการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล
Friday, 14 January 2011, 03:56PMการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

"ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา"

พัฒนาโดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์/สิงหาคม 2552

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
saksit2500@gmail.com,saksit2500@hotmail.com,saksit2500@yahoo.com

จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์..กันยายน 2552

Tuesday, 21 June 2011, 10:48AMเพิ่มสมาชิก excell
Tuesday, 21 September 2010, 03:29PMดาวน์โหลด เกมส์

ดาวน์โหลด เกมส์

Wednesday, 2 November 2011, 02:49PMแก้ไวรัสซ่อนไฟล์
Wednesday, 23 November 2011, 09:11AMแบบใบลา นักเรียน
Wednesday, 11 April 2012, 12:37PMOffice Professional 2010
Friday, 6 July 2012, 09:48AMsdq กลุ่ม 1sdq กลุ่ม 1 ม.2/13
Friday, 6 July 2012, 09:49AMsdq กลุ่ม 2sdq กลุ่ม 2
Friday, 19 November 2010, 11:56AMออกจากระบบออกจากระบบ
Thursday, 16 November 2017, 08:35AMใบรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25602-60
Tuesday, 13 June 2017, 07:46PMดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 10มิย60ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
Friday, 24 September 2010, 04:44PMงานเกษียณครู ร.ร.โพธาฯ 2553
Thursday, 26 May 2011, 11:02AMFreeMind 0.9.0 RC 10 free download
Monday, 4 July 2011, 09:54AMแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Friday, 29 July 2011, 10:34AMสอนการติดตั้งโปรแกรม Ulead
Tuesday, 30 August 2011, 01:52PMงานนำเสนอ
Monday, 26 December 2011, 05:02PMตัวอย่างการายงาน CAS
Friday, 6 January 2012, 05:05PMlogo
Friday, 14 September 2012, 07:11AMการพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์การพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
Friday, 14 September 2012, 07:14AMดาวน์โหลดโปรแกรมพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
Sunday, 29 May 2016, 10:17AMดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark เวอร์ชั่นล่าสุด