แก้ไขครั้งสุดท้ายชื่อบทคัดย่อ
Tuesday, 27 June 2017, 05:01PMติดตามการผลเรียนซ้ำ 1-60ติดตามการแก้ไขผลการเรียน (เรียนซ้ำ)1-60
Tuesday, 17 June 2014, 07:22AMประกาศมาตรฐานการศึกษาประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
Wednesday, 22 June 2011, 01:46PMภาพนักเรียน ปีการศึกษา2553
Wednesday, 10 November 2010, 01:39PMแบบรายงานเอกสารทฤษฎีองค์ความรู้
Monday, 20 September 2010, 12:10PMตารางการอบรม e-Learning ร.ร.โพธา
Tuesday, 21 September 2010, 03:29PMดาวน์โหลด เกมส์

ดาวน์โหลด เกมส์

Monday, 25 October 2010, 12:55PMเอกสารข้อสอบแบบ Aiken format
Wednesday, 27 October 2010, 02:52PMเอกสารข้อสอบแบบ GIFT format
Friday, 5 November 2010, 08:17PMโปรแกรม youtubedownload
Friday, 19 November 2010, 11:56AMออกจากระบบออกจากระบบ
Friday, 3 December 2010, 04:38PMแนวทางการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล
Friday, 14 January 2011, 03:56PMการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

"ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา"

พัฒนาโดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์/สิงหาคม 2552

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
saksit2500@gmail.com,saksit2500@hotmail.com,saksit2500@yahoo.com

จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์..กันยายน 2552

Tuesday, 21 June 2011, 10:48AMเพิ่มสมาชิก excell
Wednesday, 22 June 2011, 01:45PMภาพ นร. ม.1 2554
Wednesday, 2 November 2011, 02:49PMแก้ไวรัสซ่อนไฟล์
Wednesday, 23 November 2011, 09:11AMแบบใบลา นักเรียน
Wednesday, 11 April 2012, 12:37PMOffice Professional 2010
Tuesday, 19 June 2012, 06:41AM.บสมัครอบรม
Friday, 6 July 2012, 09:48AMsdq กลุ่ม 1sdq กลุ่ม 1 ม.2/13
Friday, 6 July 2012, 09:49AMsdq กลุ่ม 2sdq กลุ่ม 2
Tuesday, 13 June 2017, 07:46PMดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 10มิย60ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
Friday, 24 September 2010, 04:44PMงานเกษียณครู ร.ร.โพธาฯ 2553
Thursday, 26 May 2011, 11:02AMFreeMind 0.9.0 RC 10 free download
Monday, 4 July 2011, 09:54AMแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Friday, 29 July 2011, 10:34AMสอนการติดตั้งโปรแกรม Ulead
Tuesday, 30 August 2011, 01:52PMงานนำเสนอ
Monday, 26 December 2011, 05:02PMตัวอย่างการายงาน CAS
Friday, 6 January 2012, 05:05PMlogo
Friday, 14 September 2012, 07:11AMการพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์การพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
Friday, 14 September 2012, 07:14AMดาวน์โหลดโปรแกรมพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
Sunday, 29 May 2016, 10:17AMดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark เวอร์ชั่นล่าสุด