ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี..
ประกาศเมื่อ:27-02-2017 09:48:28 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน11ครั้ง
โปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560..
ประกาศเมื่อ:18-02-2017 15:54:51 เขียนโดย : วราณัฐ สุทธิการณ์ อ่าน385ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559..
ประกาศเมื่อ:14-02-2017 13:55:51 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน30ครั้ง
แต่งตั้งเวรประจำวันในวันปฏิบัติราชการเวรประตู ปีการศึกษา 2559..
ประกาศเมื่อ:14-02-2017 13:53:14 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน18ครั้ง
เวรยามรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 25..
ประกาศเมื่อ:14-02-2017 13:50:52 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน9ครั้ง
โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2559..
ประกาศเมื่อ:13-02-2017 17:06:56 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน14ครั้ง
พรรณนาขอบข่ายงานตามโครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559..
ประกาศเมื่อ:13-02-2017 16:48:52 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน6ครั้ง
มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559..
ประกาศเมื่อ:13-02-2017 16:20:22 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน13ครั้ง