งานทะเบียนวัดผล


1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ1
 
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน/ความประพฤติ ปพ7
 
3. ผลการเรียนรายภาค
 
4. ย้ายกิจกรรมชุมนุม
 
5. ย้ายห้อง-แผนการเรียน
 
6. ย้ายโรงเรียน พักการเรียน
 
7. ลาออก
 
8. สมัครเข้าเรียน- มอบตัวเข้าเรียน ระหว่างปีการศึกษา
 
9. ขอคัดสำเนา รบ1/ปพ1(นักเรียนที่จบแล้ว ทำหาย)
 
10. ขอใบแทนใบประกาศฯ(นักเรียนที่จบแล้ว ทำหาย)
 
 
แก้ไขผลการเรียน
 
 
 


"7 พฤษภาคม 2563" นายสุวิทย์ สมหลักชัย ผู้ดูแลเว็บ งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
https://www.facebook.com/ajsuwit.photha
suwitsomlakchai@gmail.com