งานทะเบียนวัดผล


1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ1
 
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน/ความประพฤติ ปพ7
 
3. ผลการเรียนรายภาค
 
4. ย้ายกิจกรรมชุมนุม
 
5. ย้ายแผนการเรียน
 
6. ย้ายโรงเรียน
 
7. ลาออก
 
8. สมัครเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา
 
9. ขอคัดสำเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ1
 
10. ขอใบแทนใบประกาศนียบัตร


"7 พฤษภาคม 2563" นายสุวิทย์ สมหลักชัย ผู้ดูแลเว็บ งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
https://www.facebook.com/ajsuwit.photha
suwitsomlakchai@gmail.com