ติดตามการแก้ไขผลการเรียน

 
นักเรียน : รายวิชาที่ยังไม่ผ่าน
 
ครูผู้สอน : นักเรียนที่ยังไม่ผ่าน
 
งานทะเบียนวัดผล