โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


110 นางจิราพร กุลพิพัฒน์สัจจะ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


112 นางอันติมา รุ่งสว่าง ครูที่ปรึกษาชั้น 6|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


117 นางสาวอภิญญา ศรีเวียง ครูที่ปรึกษาชั้น 4|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


118 นางสายทิพย์ เกรียงวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


119 นายกฤษฎา รุ่งเรือง ครูที่ปรึกษาชั้น 2|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


121 นางสาวธนัญญา เอมบำรุง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


122 นายสันติศักดิ์ ทองสร้อย ครูที่ปรึกษาชั้น 2|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


123 นางสาวสาริณี กล่อมดี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


124 นายเฉลิม เพิ่มนาม ครูที่ปรึกษาชั้น 3|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


126 นางสาวนุสรา ส่งศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


127 นางสาวณัฐริกา โดดเจ็ดริ้ว ครูที่ปรึกษาชั้น 3|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


128 นางสาวนิยดา ศิลปนภาพร ครูที่ปรึกษาชั้น 1|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


213 นางสาววรรณพร ทองสมนึก ครูที่ปรึกษาชั้น 6|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


215 นายปราโมทย์ เพ็งเลา ครูที่ปรึกษาชั้น 4|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


216 นางสาวรสชกร บุบผาคำ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


217 นางสาวพัฒนี มูลดี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


221 นายสุวิทย์ สมหลักชัย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


223 นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


226 นางสาวสุนันทา เพ็งมี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


227 นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง ครูที่ปรึกษาชั้น 2|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


229 นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


230 นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว ครูที่ปรึกษาชั้น 2|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


231 นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


232 นายพิษณุ ยงดี ครูที่ปรึกษาชั้น 5|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


233 นายหนุ่ม โพธิ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


234 นายปวริศ นันทรัตน์กุล ครูที่ปรึกษาชั้น 3|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


235 นางสาวโสรยา วรเลข ครูที่ปรึกษาชั้น 1|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


236 นางสาวคติยา ศรนารายณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


237 นายทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย ครูที่ปรึกษาชั้น 6|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


309 นางสาวสรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


310 นางนภาภรณ์ แก้วศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


319 นายสราวุธ สุธีรวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


323 นางสนองภัทร สุธีรวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


324 นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


329 นางสาวธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


330 นางฐิติรัตน์ รัตนสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


331 นายวัลลภ อินทร์พรหม ครูที่ปรึกษาชั้น 6|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


332 นางสาวประภาพร เพิ่มโสภา ครูที่ปรึกษาชั้น 6|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


333 นางเบญจารัตน์ วังมะนาว ครูที่ปรึกษาชั้น 1|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


334 นายชัยนันท์ ใบเนียม ครูที่ปรึกษาชั้น 1|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


335 นางสาวรังสิมา อุณหะ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


336 นางสาวศุภิสรา แต้เจริญ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


337 นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


338 นางสาวสุธิดา กองแดง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


339 นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


340 นางสาวอัมรา กัลปะ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


341 นางสาวฆลิตษา กล้าหาญ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


342 นายชัชวุธ สายเม้า ครูที่ปรึกษาชั้น 5|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


370 นายธีระพล พฤฑฒิกุล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


388 นายพิรุณ​ ชำเลีย ครูที่ปรึกษาชั้น 2|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


404 นายวิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุล ครูที่ปรึกษาชั้น 5|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


415 นางดวงพร อิ่มแสงจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


418 นายวิชัย วรพจน์มงคล ครูที่ปรึกษาชั้น 3|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


420 นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว ครูที่ปรึกษาชั้น 2|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


421 นางสาวประภาพร บุญลา ครูที่ปรึกษาชั้น 1|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


422 นายศักรินทร์ ชื่นบุญมา ครูที่ปรึกษาชั้น 2|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


424 นางสาวนุชนาถ จูงใจ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


428 นางสาวญาดา ศรีอรุณ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


429 นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


430 นางสาวฐิตาพร ตรียินดี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


431 นางสาวกรรณิการ์ แตงเจริญ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


432 นางสาวชญาพร มาเวหา ครูที่ปรึกษาชั้น 3|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


433 นายวัชรพล นาคทับ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


434 นายพิสิฐ เลิศพันธ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


435 นางสาวสุภัทรา ทับชม ครูที่ปรึกษาชั้น 5|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


436 นางสาวรมิดา แสงจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


437 นางสาวศิวนันท์ คำภีร์ทอง ครูที่ปรึกษาชั้น 1|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


505 นายศิริชัย เจียนระลึก ครูที่ปรึกษาชั้น 6|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


506 นายบัณฑิต แก้วศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


509 นายศุภชัย วัฒนาสุข ครูที่ปรึกษาชั้น 2|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


512 ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ทิพย์สุข ครูที่ปรึกษาชั้น 4|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


515 นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย ครูที่ปรึกษาชั้น 6|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


517 นายอนุชา เจริญผล ครูที่ปรึกษาชั้น 5|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


519 นายสกล ศรีสุกไสย ครูที่ปรึกษาชั้น 4|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


520 นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


521 นายโกวิทย์ กองแก้ว ครูที่ปรึกษาชั้น 5|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


602 นายสุรชัย สร้อยทอง ครูที่ปรึกษาชั้น 1|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


607 นางพิชญสุฐฌา เดชเดชาโชติ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


609 นายสมบัติ รุ่งสว่าง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


611 นายสุรชัย ศาลา ครูที่ปรึกษาชั้น 6|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


612 นายวิเชียร พึ่งวร ครูที่ปรึกษาชั้น 5|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


613 นางสาวจารุนิภา ด่านปาน ครูที่ปรึกษาชั้น 1|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


614 นางสาวพิชามญชุ์ สุขสว่าง ครูที่ปรึกษาชั้น 4|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


617 นายสุริยันต์ มาลา ครูที่ปรึกษาชั้น 2|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


619 นายณัฐสิทธิ์ สุสวัสดิ์ทองคำ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


706 นายอนุชา เหม่งเวหา ครูที่ปรึกษาชั้น 2|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


708 นายเสวี บุญถนอม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


723 นายสามารถ เพ็งเลา ครูที่ปรึกษาชั้น 6|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


726 นางเนาวรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


727 นางเมตตา น่วมทนง ครูที่ปรึกษาชั้น 1|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


730 นางสาวสมถวิล นาคนาคา ครูที่ปรึกษาชั้น 4|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


731 นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


734 นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


738 นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล ครูที่ปรึกษาชั้น 4|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


740 นายจงรัก   ปรีชาวัชกุล ครูที่ปรึกษาชั้น 5|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


741 นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


742 นายกฤษดากร พลมณี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


743 นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


744 นางนฤมล แย้มกล่ำ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


745 นางสาววันดี สงวนศักดิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


746 นายนวพล เกิดสุข ครูที่ปรึกษาชั้น 3|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


747 นางสาวธิติมา วิเศษศิริ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


749 นางสาวนันท์นภัส ประชากูล ครูที่ปรึกษาชั้น 5|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


750 นางสาววิก ศิริคาม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


751 นางสาวพรสุดา อบเชย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


803 นางอารี สมหลักชัย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


806 นายพงศพิชิต อยู่จันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


814 นางภิตติมาตุ์ บุญถนอม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


815 นางสุมนา หาญลำยวง ครูที่ปรึกษาชั้น 4|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


816 นางสุพัตรา พุ่มบุญทริก ครูที่ปรึกษาชั้น 6|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


819 นางเสริมสุข จ้อยทองมูล ครูที่ปรึกษาชั้น 4|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


821 นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


825 นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


826 นางสาวมลวิภา บุญจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


827 นางสาวรัชญา วงษ์จันทร์ดี ครูที่ปรึกษาชั้น 2|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


829 นางนิตยา วิจารณ์พล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


831 นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


832 นางเบญจา ขุนนคร ครูที่ปรึกษาชั้น 1|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


833 นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร ครูที่ปรึกษาชั้น 6|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


834 นางสาวพรรณวรินทร์ สาลี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


835 นางสาวอธิตา ประพันธ์พจน์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


837 นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน ครูที่ปรึกษาชั้น 6|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


838 นางสาวชุติมา แก้วสุวรรณ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


839 นางสาวณัฐปวีณ์ เปียถนอม ครูที่ปรึกษาชั้น 1|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


840 นางสาวนิสาชล โปรยสุรินทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


841 นางสาวนภัสวรรณ หนูทอง ครูที่ปรึกษาชั้น 5|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


842 นางสาวศลิตา เกิดผล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


843 นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


844 นางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา ครูที่ปรึกษาชั้น 1|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


902 นางกลอยใจ ทองลิ่ม ครูที่ปรึกษาชั้น 6|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


903 นางบุษกร อ่วมเครือ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


906 นางสาวชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล ครูที่ปรึกษาชั้น 3|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


907 นางสาวฐิติภร เอี่ยมหรุ่น ครูที่ปรึกษาชั้น 4|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


911 นายมงคล ทองงาม ครูที่ปรึกษาชั้น 1|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียนคลิ๊กที่นี้เพื่อย้อนกลับ