โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


001 นายวรากุล หงห์เทียบ ครูที่ปรึกษาชั้น 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


110 นางจิราพร กุลพิพัฒน์สัจจะ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท32101ภาษาไทย 1.0
2) ท22204เสริมทักษะภาษาไทย 1 1.0


112 นางอันติมา รุ่งสว่าง ครูที่ปรึกษาชั้น 6|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท33101ภาษาไทย 1.0


117 นางสาวอภิญญา ศรีเวียง ครูที่ปรึกษาชั้น 4|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท20211ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ 1.0
2) ท31101ภาษาไทย 1.0


118 นางสายทิพย์ เกรียงวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท22101ภาษาไทย 1.5


119 นายกฤษฎา รุ่งเรือง ครูที่ปรึกษาชั้น 2|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท20208ภาษาไทยสร้างสรรค์1 1.0
2) ท22101ภาษาไทย 1.5


120 นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0
2) ท21101ภาษาไทย 1.5


121 นางสาวธนัญญา เอมบำรุง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท23101ภาษาไทย 1.5


122 นายสันติศักดิ์ ทองสร้อย ครูที่ปรึกษาชั้น 2|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท22101ภาษาไทย 1.5
2) ท33101ภาษาไทย 1.0


123 นางสาวสาริณี กล่อมดี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท21101ภาษาไทย 1.5
2) ท32101ภาษาไทย 1.0


124 นายเฉลิม เพิ่มนาม ครูที่ปรึกษาชั้น 3|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท23101ภาษาไทย 1.5
2) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


126 นางสาวนุสรา ส่งศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท21101ภาษาไทย 1.5
2) ท31101ภาษาไทย 1.0


127 นางสาวณัฐริกา โดดเจ็ดริ้ว ครูที่ปรึกษาชั้น 3|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท20211ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ 1.0
2) ท23101ภาษาไทย 1.5


128 นางสาวนิยดา ศิลปนภาพร ครูที่ปรึกษาชั้น 1|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ท21101ภาษาไทย 1.5
2) ท22101ภาษาไทย 1.5


213 นางสาววรรณพร ทองสมนึก ครูที่ปรึกษาชั้น 6|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5


215 นายปราโมทย์ เพ็งเลา ครูที่ปรึกษาชั้น 4|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0


216 นางสาวรสชกร บุบผาคำ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5


217 นางสาวพัฒนี มูลดี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5
2) ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5


221 นายสุวิทย์ สมหลักชัย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5
2) ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0


223 นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค32101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5


226 นางสาวสุนันทา เพ็งมี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0
2) ค33205คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0


227 นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง ครูที่ปรึกษาชั้น 2|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5
2) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


229 นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5


230 นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว ครูที่ปรึกษาชั้น 2|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5
2) ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0
3) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


231 นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5
2) ค21203คณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ 0.5


232 นายพิษณุ ยงดี ครูที่ปรึกษาชั้น 5|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค32101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5


233 นายหนุ่ม โพธิ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5
2) ค22203คณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูน 1.0
3) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


234 นายปวริศ นันทรัตน์กุล ครูที่ปรึกษาชั้น 3|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0
2) ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0
3) ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5


235 นางสาวโสรยา วรเลข ครูที่ปรึกษาชั้น 1|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5


236 นางสาวคติยา ศรนารายณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ค23203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0
2) ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5


309 นางสาวสรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว31221เคมี 1 1.5
2) ว31223เคมี 3 1.5


310 นางนภาภรณ์ แก้วศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว21101วิทยาศาสตร์ 1 1.5


319 นายสราวุธ สุธีรวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว22101วิทยาศาสตร์ 3 1.5
2) ว20201ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 1.0


323 นางสนองภัทร สุธีรวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5
2) ว20201ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 1.0
3) ว31241ชีววิทยา 1 1.5


324 นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว30115พลังงาน 1.0
2) ว31201ฟิสิกส์ 1 1.5


329 นางสาวธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5
2) ว20201ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 1.0
3) ว32243ชีววิทยา 3 1.5


330 นางฐิติรัตน์ รัตนสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5
2) ว30254ชีววิทยา 4 1.5
3) ว30201สิ่งแวดล้อมศึกษา 2.0


331 นายวัลลภ อินทร์พรหม ครูที่ปรึกษาชั้น 6|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว30214ฟิสิกส์ 4 1.5
2) ว32203ฟิสิกส์ 3 1.5


332 นางสาวประภาพร เพิ่มโสภา ครูที่ปรึกษาชั้น 6|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว30234เคมี 4 1.5
2) ว30102เคมีพื้นฐาน 1.5


333 นางเบญจารัตน์ วังมะนาว ครูที่ปรึกษาชั้น 1|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว21101วิทยาศาสตร์ 1 1.5
2) ว30102เคมีพื้นฐาน 1.5


334 นายชัยนันท์ ใบเนียม ครูที่ปรึกษาชั้น 1|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว21101วิทยาศาสตร์ 1 1.5
2) ว21201ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0


335 นางสาวรังสิมา อุณหะ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว31261โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1.0
2) ว30115พลังงาน 1.0
3) ว32263โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 1.0


336 นางสาวศุภิสรา แต้เจริญ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว22101วิทยาศาสตร์ 3 1.5
2) ว31221เคมี 1 1.5


337 นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว23101วิทยาศาสตร์ 5 1.5
2) ว21201ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0


338 นางสาวสุธิดา กองแดง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5
2) ว23101วิทยาศาสตร์ 5 1.5


339 นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว23211เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1.0
2) ว23101วิทยาศาสตร์ 5 1.5


340 นางสาวอัมรา กัลปะ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว22101วิทยาศาสตร์ 3 1.5
2) ว23211เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1.0
3) ว20201ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 1.0


341 นางสาวฆลิตษา กล้าหาญ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


404 นายวิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุล ครูที่ปรึกษาชั้น 5|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส32103ประวัติศาสตร์ 0.5
2) ส33103ประวัติศาสตร์ 0.5


415 นางดวงพร อิ่มแสงจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส30285ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 0.5
2) ส30261ท้องถิ่นของเรา 1 1.0


418 นายวิชัย วรพจน์มงคล ครูที่ปรึกษาชั้น 3|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส23101สังคมศึกษา 5 1.5
2) ส23235หน้าที่พลเมือง 0.5
3) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


420 นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว ครูที่ปรึกษาชั้น 2|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส22101สังคมศึกษา 3 1.5
2) ส22233หน้าที่พลเมือง 0.5
3) ส22103ประวัติศาสตร์3 0.5


421 นางสาวประภาพร บุญลา ครูที่ปรึกษาชั้น 1|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส21101สังคมศึกษา 1 1.5
2) ส21231หน้าที่พลเมือง 0.5


422 นายศักรินทร์ ชื่นบุญมา ครูที่ปรึกษาชั้น 2|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส22101สังคมศึกษา 3 1.5
2) ส22103ประวัติศาสตร์3 0.5
3) ส22233หน้าที่พลเมือง 0.5


424 นางสาวนุชนาถ จูงใจ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส30233หน้าที่พลเมือง 3 0.5
2) ส32101สังคมศึกษา 3 1.0


428 นางสาวญาดา ศรีอรุณ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส23101สังคมศึกษา 5 1.5
2) ส23103ประวัติศาสตร์ 5 0.5
3) ส23235หน้าที่พลเมือง 0.5


429 นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส21101สังคมศึกษา 1 1.5
2) ส21231หน้าที่พลเมือง 0.5


430 นางสาวฐิตาพร ตรียินดี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส31101สังคมศึกษา 1 1.0
2) ส30231หน้าที่พลเมือง 1 0.5


431 นางสาวกรรณิการ์ แตงเจริญ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส21103ประวัติศาสตร์ 1 0.5
2) ส23262อาเซียนศึกษา 0.5


432 นางสาวชญาพร มาเวหา ครูที่ปรึกษาชั้น 3|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส23101สังคมศึกษา 5 1.5
2) ส23103ประวัติศาสตร์ 5 0.5
3) ส23235หน้าที่พลเมือง 0.5


433 นายวัชรพล นาคทับ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส21101สังคมศึกษา 1 1.5
2) ส21231หน้าที่พลเมือง 0.5
3) ส30222กฎหมาย1 1.0


434 นายพิสิฐ เลิศพันธ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ส33101สังคมศึกษา 5 1.0


435 นางสาวสุภัทรา ทับชม ครูที่ปรึกษาชั้น 5|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0
2) ส30233หน้าที่พลเมือง 3 0.5
3) ส32101สังคมศึกษา 3 1.0
4) ส30281ประชากรและสิ่งแวดล้อม 1.0


436 นางสาวรมิดา แสงจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0
2) ส22101สังคมศึกษา 3 1.5
3) ส22103ประวัติศาสตร์3 0.5
4) ส22233หน้าที่พลเมือง 0.5


437 นางสาวศิวนันท์ คำภีร์ทอง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0
2) ส23101สังคมศึกษา 5 1.5
3) ส21103ประวัติศาสตร์ 1 0.5
4) ส23235หน้าที่พลเมือง 0.5


505 นายศิริชัย เจียนระลึก ครูที่ปรึกษาชั้น 6|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) พ32224การละเล่นพื้นเมือง กีฬาไทย 1.0


506 นายบัณฑิต แก้วศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) พ21101สุขศึกษา 0.5


509 นายศุภชัย วัฒนาสุข ครูที่ปรึกษาชั้น 2|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) พ22103พลศึกษา 0.5


512 ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ทิพย์สุข ครูที่ปรึกษาชั้น 4|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


515 นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย ครูที่ปรึกษาชั้น 5|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5


517 นายอนุชา เจริญผล ครูที่ปรึกษาชั้น 5|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0
2) พ22101สุขศึกษา 0.5
3) พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5


519 นายสกล ศรีสุกไสย ครูที่ปรึกษาชั้น 4|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) พ23101สุขศึกษา 0.5


520 นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) พ33221การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพ 1.0
2) พ32225ศิลปะป้องกันตัว 1.0
3) พ23103พลศึกษา 0.5


602 นายสุรชัย สร้อยทอง ครูที่ปรึกษาชั้น 1|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ศ21101ศิลปะ 1 0.5
2) ศ22203ภาพดอกไม้ 1 1.0
3) ศ23203ภาพประกอบ 1 1.0


607 นางเขมนิจ ขจรธัญญพร ครูที่ปรึกษาชั้น 2|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ศ22101ศิลปะ 3 0.5
2) ศ21201กระดาษสร้างสรรค์1 1.0


609 นายสมบัติ รุ่งสว่าง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ศ22207ออกแบบ1 1.0
2) ศ23213ทฤษฎีสี1 1.0
3) ศ23101ศิลปะ 5 0.5
4) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


611 นายสุรชัย ศาลา ครูที่ปรึกษาชั้น 6|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


612 นายวิเชียร พึ่งวร ครูที่ปรึกษาชั้น 6|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ศ21205ดนตรีไทย 1 1.0
2) ศ33101ดนตรี-นาฏศิลป์3 0.5


613 นางสาวจารุนิภา ด่านปาน ครูที่ปรึกษาชั้น 1|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ศ21103ดนตรี-นาฏศิลป์1 0.5
2) ศ21209นาฏศิลป์1 1.0
3) ศ22213นาฏศิลป์พื้นเมือง 1.0


614 นางสาวพิชามญช์ุ สุขสว่าง ครูที่ปรึกษาชั้น 1|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ศ21101ศิลปะ 1 0.5
2) ศ31203การวาดเขียน 1 1.0
3) ศ23101ศิลปะ 5 0.5
4) ศ22220วาดเส้น1 1.0
5) ศ31201องค์ประกอบศิลป์1 1.0
6) ศ21203จิตรกรรม 1 1.0


616 นายอรรถวุฒิ เอมโกษา ครูที่ปรึกษาชั้น 3|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ศ23103ดนตรี-นาฏศิลป์5 0.5
2) ศ21207ดนตรีสากล 1 1.0
3) ศ22211ดนตรีสากล 3 1.0


617 นายสุริยันต์ มาลา ครูที่ปรึกษาชั้น 2|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ศ21205ดนตรีไทย 1 1.0
2) ศ22103ดนตรี-นาฏศิลป์3 0.5
3) ศ23207ดนตรีไทย 5 1.0


618 นายพงษ์พัฒน์ สุขสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ศ32101ดนตรี - นาฏศิลป์ 2 0.5


706 นายอนุชา เหม่งเวหา ครูที่ปรึกษาชั้น 2|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง20285การผสมดินปลูก 1.0


708 นายเสวี บุญถนอม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง20286การปลูกพืชผักทั่วไป 1.0
2) ง21103การงานอาชีพ 3 0.5


723 นายสามารถ เพ็งเลา ครูที่ปรึกษาชั้น 6|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว21104เทคโนโลยีสารสนเทศ1 1.0
2) ง23104เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5
3) ง20226การเขียนโปรแกรม 2 0.5
4) ว20245ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 0.5
5) ว20241งานกราฟิก 1.0
6) ง30244การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1.0
7) ว30291โปรแกรมตารางคำนวณ 1.0


726 นางเนาวรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


727 นางเมตตา น่วมทนง ครูที่ปรึกษาชั้น 1|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง21101การงานอาชีพ 1 (งานบ้าน) 0.5
2) ง20238ดอกไม้ประดิษฐ์1 1.0
3) ง20253ประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน 1 1.0


730 นางสาวสมถวิล นาคนาคา ครูที่ปรึกษาชั้น 4|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว31104วิทยาการคำนวณ 1.0
2) ว32105การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0


731 นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


734 นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง21271พื้นฐานธุรกิจ 1 1.0
2) ง22271การขายเบื้องต้น 1 1.0
3) ง23271ธุรกิจค้าปลีก1 1.0
4) ง31271ธุรกิจทั่วไป 1 1.0
5) ง32271ธุรกิจการขาย 1 1.0
6) ง33271ธุรกิจผู้ประกอบการ 1 1.0


735 นายสามารถ จิตจรัส ครูที่ปรึกษาชั้น 2|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว22104เทคโนโลยีสารสนเทศ2 1.0
2) ง23104เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5
3) ง20227ตัดต่อวีดิทัศน์ 0.5


738 นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล ครูที่ปรึกษาชั้น 6|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง20215เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1.0
2) ง30201อาหารไทย 1.0
3) ง33101การงานอาชีพ 4 0.5
4) ง30223อาหารพื้นเมือง 1.0
5) ง30226บัญชีเบื้องต้น1 1.0


739 นางสาวสุรีพร แก้วพันนัย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง23104เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5
2) ง20227ตัดต่อวีดิทัศน์ 0.5


740 นายจงรัก เมฆพันธ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว31104วิทยาการคำนวณ 1.0
2) ว32105การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0


741 นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว22104เทคโนโลยีสารสนเทศ2 1.0


742 นายกฤษดากร พลมณี ครูที่ปรึกษาชั้น 5|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


743 นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง32101การงานอาชีพ 2 0.5
2) ง30229การทำเทียนประดิษฐ์ 1.0
3) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


744 นางนฤมล แย้มกล่ำ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง21101การงานอาชีพ 1 (งานบ้าน) 0.5
2) ง20264งานโครเชต์ 1.0
3) ง20266เย็บปักถักร้อย 1.0
4) ง33101การงานอาชีพ 4 0.5


745 นางสาววันดี สงวนศักดิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0
2) ว21104เทคโนโลยีสารสนเทศ1 1.0


746 นายนวพล เกิดสุข ครูที่ปรึกษาชั้น 3|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง20291งานเขียนแบบภาพฉาย 1.0
2) ง30232งานกัดกระจก1 1.0
3) ง23102การงานอาชีพ 8 (งานช่าง) 0.5


747 นางสาวธิติมา วิเศษศิริ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0
2) ง22101การงานอาชีพ 4 0.5
3) ง20269ประดิษฐ์เศษวัสดุ 1.0
4) ง30220งานห้องสมุด 1 1.0
5) ง20284งานห้องสมุด 3 1.0
6) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


748 นางสาวภารดี ไฝดีโบ๊ต ครูที่ปรึกษาชั้น 4|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ว31104วิทยาการคำนวณ 1.0
2) ง23104เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5
3) ง20227ตัดต่อวีดิทัศน์ 0.5


749 นางสาวนันท์นภัส ประชากูล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง20272พืชสมุนไพรในท้องถิ่น 1.0
2) ง30288การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2.0
3) ง23103การงานอาชีพ 9 (เกษตร) 0.5
4) ง20212
5) ง30235การขยายพันธุ์พืช 1.0


750 นางสาววิก ศิริคาม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง20268งานกระดาษ 1.0
2) ง20270ผลิตภัณฑ์จากผ้า 1.0
3) ง20293อาหารวัยรุ่น 1.0
4) ง30210งานร้อยมาลัย 1.0
5) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0
6) ง22101การงานอาชีพ 4 0.5


751 นางสาวพรสุดา อบเชย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน


803 นางอารี สมหลักชัย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
2) อ23201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5


806 นายพงศพิชิต อยู่จันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
2) อ22201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5


814 นางภิตติมาตุ์ บุญถนอม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
2) อ22201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5


815 นางสุมนา หาญลำยวง ครูที่ปรึกษาชั้น 4|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ31101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0
2) อ31209การแปลภาษาอังกฤษ 0.5
3) อ31201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5


816 นางสุพัตรา พุ่มบุญทริก ครูที่ปรึกษาชั้น 6|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0
2) อ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
3) อ33207ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1.0


819 นางเสริมสุข จ้อยทองมูล ครูที่ปรึกษาชั้น 4|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) จ31203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5
2) จ31201ภาษาจีนกลาง 1 3.0
3) จ30251วัฒนธรรมจีน 1 1.0


821 นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5
2) จ30255วัฒนธรรมจีน 5 1.0
3) จ33201ภาษาจีนกลาง 5 3.0


825 นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) จ32201ภาษาจีนกลาง 3 3.0
2) จ30253วัฒนธรรมจีน 3 1.0
3) จ32203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5


826 นางสาวมลวิภา บุญจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
2) อ23201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5


827 นางสาวรัชญา วงษ์จันทร์ดี ครูที่ปรึกษาชั้น 2|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) จ20253ภาษาจีนรอบรู้ 3 1.0
2) จ22211เสริมทักษะภาษาจีน 0.5
3) จ22221ภาษาจีนฟัง-พูด 1 1.0
4) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


829 นางนิตยา วิจารณ์พล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
2) อ21201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5


831 นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ32201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
2) อ32207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1.0
3) อ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0


832 นางเบญจา ขุนนคร ครูที่ปรึกษาชั้น 1|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ21211ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน-การเขียน 1.0
2) อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
3) อ21201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5


833 นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร ครูที่ปรึกษาชั้น 6|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0
2) อ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
3) อ33203การอ่านภาษาอังกฤษ 1.0


834 นางสาวพรรณวรินทร์ สาลี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ31207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1.0
2) อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5
3) อ31101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0
4) อ31201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5


835 นางสาวอธิตา ประพันธ์พจน์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
2) อ23201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
3) อ23211ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 1.0
4) อ23203ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1.0


836 นายฉัตรชัย นาคสวัสดิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ32201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
2) อ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0
3) อ32205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0


837 นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน ครูที่ปรึกษาชั้น 6|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
2) อ22201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
3) อ33205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0


838 นางสาวชุติมา แก้วสุวรรณ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ31101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0
2) อ31201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
3) อ33205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0
4) อ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0
5) อ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5


839 นางสาวณัฐปวีณ์ เปียถนอม ครูที่ปรึกษาชั้น 1|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) จ21211เสริมทักษะภาษาจีน 1 0.5
2) จ20251ภาษาจีนรอบรู้ 1 1.0
3) จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5
4) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


840 นางสาวนิสาชล โปรยสุรินทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5
2) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0
3) จ20255ภาษาจีนรอบรู้ 5 1.0
4) จ23211ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5


841 นางสาวนภัสวรรณ หนูทอง ครูที่ปรึกษาชั้น 5|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ31207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1.0
2) อ32201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
3) อ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0
4) อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0
5) อ32209การแปลภาษาอังกฤษ 0.5


842 นางสาวศลิตา เกิดผล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
2) อ21201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
3) อ22211ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต 1.0
4) I22201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ 1.0


843 นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5
2) อ22201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5
3) อ22211ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต 1.0
4) อ22203ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1.0
5) ฝ31201ภาษาฝรั่งเศส 1 3.0


902 นางกลอยใจ ทองลิ่ม ครูที่ปรึกษาชั้น 6|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ก32901กิจกรรมแนะแนว 0.0
2) ก33901กิจกรรมแนะแนว 0.0


903 นางบุษกร อ่วมเครือ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ง23201งานห้องสมุด 5 1.0
2) ง30258งานห้องสมุด 1.0
3) ง30278งานห้องสมุด 1.0


906 นางสาวชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ก21901กิจกรรมแนะแนว 0.0
2) ก23901กิจกรรมแนะแนว 0.0


907 นางสาวฐิติภร เอี่ยมหรุ่น ครูที่ปรึกษาชั้น 4|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ก31901กิจกรรมแนะแนว 0.0
2) ก22901กิจกรรมแนะแนว 0.0
3) ก32901กิจกรรมแนะแนว 0.0


911 นายมงคล ทองงาม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยการเรียน
1) ก21901กิจกรรมแนะแนว 0.0
2) ก22901กิจกรรมแนะแนว 0.0คลิ๊กที่นี้เพื่อย้อนกลับ