001 นายวรากุล  หงษ์เทียบ ครูที่ปรึกษาชั้น 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน


110 นางจิราพร กุลพิพัฒน์สัจจะ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท22204เสริมทักษะภาษาไทย 1 (1.0)   2|3
2) ท32102ภาษาไทย (1.0)   5|1   5|2   5|3   5|4   5|5   5|6   5|9


112 นางอันติมา รุ่งสว่าง ครูที่ปรึกษาชั้น 6|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท33101ภาษาไทย (1.0)   6|1   6|3   6|4   6|5   6|6   6|9


117 นางสาวอภิญญา ศรีเวียง ครูที่ปรึกษาชั้น 4|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท31102ภาษาไทย (1.0)   4|1   4|3   4|4   4|5   4|6   4|7   4|9


118 นางสายทิพย์ เกรียงวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท22101ภาษาไทย (1.5)   2|5   2|6   2|7   2|8


119 นายกฤษฎา รุ่งเรือง ครูที่ปรึกษาชั้น 2|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท20209ภาษาไทยสร้างสรรค์2 (1.0)   3|4
2) ท22102ภาษาไทย (1.5)   2|5   2|6   2|7   2|8


121 นางสาวธนัญญา เอมบำรุง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท23101ภาษาไทย (1.5)   3|9   3|10   3|11   3|12   3|13


122 นายสันติศักดิ์ ทองสร้อย ครูที่ปรึกษาชั้น 2|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท22101ภาษาไทย (1.5)   2|11   2|12   2|13
2) ท33101ภาษาไทย (1.0)   6|2   6|7   6|8


123 นางสาวสาริณี กล่อมดี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท21101ภาษาไทย (1.5)   1|11   1|12   1|13
2) ท32101ภาษาไทย (1.0)   5|6   5|7   5|8


124 นายเฉลิม เพิ่มนาม ครูที่ปรึกษาชั้น 3|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   4|5
2) ท23101ภาษาไทย (1.5)   3|1   3|2   3|3   3|4


126 นางสาวนุสรา ส่งศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท21101ภาษาไทย (1.5)   1|1   1|2   1|3
2) ท31101ภาษาไทย (1.0)   4|2   4|7   4|8


127 นางสาวณัฐริกา โดดเจ็ดริ้ว ครูที่ปรึกษาชั้น 3|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท20211ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ (1.0)   2|1   2|7
2) ท23101ภาษาไทย (1.5)   3|5   3|6   3|7   3|8


128 นางสาวนิยดา ศิลปนภาพร ครูที่ปรึกษาชั้น 1|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ท21101ภาษาไทย (1.5)   1|4   1|5   1|6
2) ท22101ภาษาไทย (1.5)   2|9   2|10


213 นางสาววรรณพร ทองสมนึก ครูที่ปรึกษาชั้น 6|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (1.5)   6|1   6|2   6|3   6|4


215 นายปราโมทย์ เพ็งเลา ครูที่ปรึกษาชั้น 4|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (2.0)   4|1   4|2   4|3   4|4


216 นางสาวรสชกร บุบผาคำ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   4|5   4|6   4|7   4|8   4|9


217 นางสาวพัฒนี มูลดี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   1|3
2) ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   4|1   4|2   4|3   4|4


221 นายสุวิทย์ สมหลักชัย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   3|7   3|12
2) ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (1.0)   3|1   3|7   3|12


223 นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   5|7
2) ค32101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   5|5   5|6   5|7   5|8


226 นางสาวสุนันทา เพ็งมี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (1.0)   1|1   1|2   1|7   1|12   1|13
2) ค33205คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (1.0)   6|6   6|7   6|8   6|9


227 นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง ครูที่ปรึกษาชั้น 2|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|2
2) ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   2|1   2|2   2|5   2|6   2|7   2|8


229 นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   3|2   3|8   3|9   3|10   3|11   3|13


230 นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว ครูที่ปรึกษาชั้น 2|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|11
2) ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   2|3   2|4
3) ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (1.0)   2|1   2|2   2|7   2|12   2|13


231 นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   1|7   1|8   1|9   1|10   1|11   1|13
2) ค21203คณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ (0.5)   1|7


232 นายพิษณุ ยงดี ครูที่ปรึกษาชั้น 5|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค32101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   5|1   5|2   5|3   5|4   5|9


233 นายหนุ่ม โพธิ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|4
2) ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   2|9   2|10   2|11   2|12   2|13
3) ค22205คณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ (0.5)   2|7


234 นายปวริศ นันทรัตน์กุล ครูที่ปรึกษาชั้น 3|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (1.0)   3|13
2) ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (2.0)   5|1   5|2
3) ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (1.5)   6|5


235 นางสาวโสรยา วรเลข ครูที่ปรึกษาชั้น 1|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   1|1   1|2   1|4   1|5   1|6   1|12


236 นางสาวคติยา ศรนารายณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน (1.5)   3|1   3|3   3|4   3|5   3|6
2) ค23203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (1.0)   3|2


309 นางสาวสรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว31221เคมี 1 (1.5)   4|1   4|3
2) ว32223เคมี 3 (1.5)   5|1   5|2   5|3


310 นางนภาภรณ์ แก้วศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว21101วิทยาศาสตร์ 1 (1.5)   1|2   1|3   1|4   1|5   1|6   1|8


319 นายสราวุธ สุธีรวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว20201ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ (1.0)   2|12
2) ว22101วิทยาศาสตร์ 3 (1.5)   2|7   2|8   2|9   2|10   2|13


323 นางสนองภัทร สุธีรวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว20201ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ (1.0)   2|13
2) ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1.5)   4|1   4|9
3) ว31241ชีววิทยา 1 (1.5)   4|1   4|2   4|3


324 นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว30115พลังงาน (1.0)   6|6   6|7   6|8   6|9
2) ว31201ฟิสิกส์ 1 (1.5)   4|1   4|2   4|3


329 นางสาวธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว20201ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ (1.0)   2|1
2) ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1.5)   4|4   4|5
3) ว32243ชีววิทยา 3 (1.5)   5|1   5|2   5|3


330 นางฐิติรัตน์ รัตนสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1.5)   4|2   4|7
2) ว30201สิ่งแวดล้อมศึกษา (2.0)   4|5   4|6   4|7
3) ว30254ชีววิทยา 4 (1.5)   6|1   6|2   6|3


331 นายวัลลภ อินทร์พรหม ครูที่ปรึกษาชั้น 6|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว23101วิทยาศาสตร์ 5 (1.5)   3|8   3|2
2) ว30214ฟิสิกส์ 4 (1.5)   6|1   6|2   6|3


332 นางสาวประภาพร เพิ่มโสภา ครูที่ปรึกษาชั้น 6|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว30102เคมีพื้นฐาน (1.5)   5|5   5|7   5|9
2) ว30234เคมี 4 (1.5)   6|1   6|2   6|3


333 นางเบญจารัตน์ วังมะนาว ครูที่ปรึกษาชั้น 1|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว21101วิทยาศาสตร์ 1 (1.5)   1|11   1|12   1|13
2) ว30102เคมีพื้นฐาน (1.5)   5|1   5|2   5|3


334 นายชัยนันท์ ใบเนียม ครูที่ปรึกษาชั้น 1|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว21101วิทยาศาสตร์ 1 (1.5)   1|1   1|7   1|9   1|10
2) ว21201ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (1.0)   1|1   1|7   1|12


335 นางสาวรังสิมา อุณหะ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว30115พลังงาน (1.0)   6|4   6|5
2) ว31261โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 (1.0)   4|1   4|2   4|3
3) ว32263โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 (1.0)   5|1   5|2   5|3


336 นางสาวศุภิสรา แต้เจริญ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว22101วิทยาศาสตร์ 3 (1.5)   2|1   2|3   2|4   2|5   2|6
2) ว31221เคมี 1 (1.5)   4|2


337 นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว21201ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (1.0)   1|13
2) ว23101วิทยาศาสตร์ 5 (1.5)   3|1   3|3   3|4   3|5   3|9


338 นางสาวสุธิดา กองแดง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว23101วิทยาศาสตร์ 5 (1.5)   3|11   3|12   3|2   3|11   3|12
2) ว30101วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1.5)   4|3   4|6   4|8   4|3   4|6   4|8


339 นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว23101วิทยาศาสตร์ 5 (1.5)   3|6   3|7   3|10   3|13
2) ว23211เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม (1.0)   3|12   3|13


340 นางสาวอัมรา กัลปะ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว20201ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ (1.0)   2|7
2) ว22101วิทยาศาสตร์ 3 (1.5)   2|2   2|11   2|12
3) ว23211เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม (1.0)   3|1   3|3   3|7


341 นางสาวฆลิตษา กล้าหาญ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว30102เคมีพื้นฐาน (1.5)   5|5
2) ว30115พลังงาน (1.0)   6|6
3) ว32203ฟิสิกส์ 3 (1.5)   5|1   5|2   5|3


342 นายชัชวุธ สายเม้า ครูที่ปรึกษาชั้น 4|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน


370 นายธีระพล พฤฑฒิกุล ครูที่ปรึกษาชั้น 3|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน


404 นายวิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุล ครูที่ปรึกษาชั้น 5|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส32103ประวัติศาสตร์ (0.5)   5|1   5|2   5|3   5|4   5|5   5|6   5|7   5|8   5|9
2) ส33103ประวัติศาสตร์ (0.5)   6|1   6|2   6|3   6|4   6|5   6|6   6|7   6|8   6|9


415 นางดวงพร อิ่มแสงจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส30261ท้องถิ่นของเรา 1 (1.0)   4|5   4|6   4|7
2) ส30285ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (0.5)   6|1   6|2   6|3   6|4   6|5   6|6   6|7   6|8   6|9


418 นายวิชัย วรพจน์มงคล ครูที่ปรึกษาชั้น 3|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   4|1   4|4
2) ส23101สังคมศึกษา 5 (1.5)   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9
3) ส23235หน้าที่พลเมือง (0.5)   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9


420 นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว ครูที่ปรึกษาชั้น 2|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส22101สังคมศึกษา 3 (1.5)   2|10   2|11   2|12   2|13
2) ส22103ประวัติศาสตร์3 (0.5)   2|9   2|10   2|11   2|12   2|13
3) ส22233หน้าที่พลเมือง (0.5)   2|10   2|11   2|12   2|13


421 นางสาวประภาพร บุญลา ครูที่ปรึกษาชั้น 1|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส21101สังคมศึกษา 1 (1.5)   1|1   1|2   1|3   1|4   1|5
2) ส21231หน้าที่พลเมือง (0.5)   1|1   1|2   1|3   1|4   1|5


422 นายศักรินทร์ ชื่นบุญมา ครูที่ปรึกษาชั้น 2|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส22101สังคมศึกษา 3 (1.5)   2|1   2|2   2|3   2|4   2|5
2) ส22103ประวัติศาสตร์3 (0.5)   2|1   2|2   2|3
3) ส22233หน้าที่พลเมือง (0.5)   2|1   2|2   2|3   2|4   2|5


424 นางสาวนุชนาถ จูงใจ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส30233หน้าที่พลเมือง 3 (0.5)   5|1   5|2   5|4   5|5   5|6   5|7
2) ส32101สังคมศึกษา 3 (1.0)   5|1   5|2   5|4   5|5   5|6   5|7


428 นางสาวญาดา ศรีอรุณ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส23101สังคมศึกษา 5 (1.5)   3|10   3|11   3|12   3|13
2) ส23103ประวัติศาสตร์ 5 (0.5)   3|10   3|11   3|12   3|13
3) ส23235หน้าที่พลเมือง (0.5)   3|10   3|11   3|12   3|13


429 นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส21101สังคมศึกษา 1 (1.5)   1|10   1|11   1|12   1|13
2) ส21231หน้าที่พลเมือง (0.5)   1|10   1|11   1|12   1|13


430 นางสาวฐิตาพร ตรียินดี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส30231หน้าที่พลเมือง 1 (0.5)   4|1   4|2   4|3   4|4   4|5   4|6   4|7   4|8   4|9
2) ส31101สังคมศึกษา 1 (1.0)   4|1   4|2   4|3   4|4   4|5   4|6   4|7   4|8   4|9


431 นางสาวกรรณิการ์ แตงเจริญ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส21103ประวัติศาสตร์ 1 (0.5)   1|1   1|2   1|3
2) ส23262อาเซียนศึกษา (0.5)   3|1   3|2   3|3   3|4   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9   3|10   3|11   3|12   3|13


432 นางสาวชญาพร มาเวหา ครูที่ปรึกษาชั้น 3|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส23101สังคมศึกษา 5 (1.5)   3|1   3|2
2) ส23103ประวัติศาสตร์ 5 (0.5)   3|1   3|2   3|3   3|4   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9
3) ส23235หน้าที่พลเมือง (0.5)   3|1   3|2


433 นายวัชรพล นาคทับ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส21101สังคมศึกษา 1 (1.5)   1|6   1|7   1|8   1|9
2) ส21231หน้าที่พลเมือง (0.5)   1|6   1|7   1|8   1|9
3) ส30222กฎหมาย1 (1.0)   6|4   6|5   6|8


434 นายพิสิฐ เลิศพันธ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ส33101สังคมศึกษา 5 (1.0)   6|1   6|2   6|3   6|4   6|5   6|6   6|7   6|8   6|9


435 นางสาวสุภัทรา ทับชม ครูที่ปรึกษาชั้น 5|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   5|6
2) ส30233หน้าที่พลเมือง 3 (0.5)   5|3   5|8   5|9
3) ส30281ประชากรและสิ่งแวดล้อม (1.0)   5|5   5|6   5|7
4) ส32101สังคมศึกษา 3 (1.0)   5|3   5|8   5|9


436 นางสาวรมิดา แสงจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|8
2) ส22101สังคมศึกษา 3 (1.5)   2|6   2|7   2|8   2|9
3) ส22103ประวัติศาสตร์3 (0.5)   2|4   2|5   2|6   2|7   2|8
4) ส22233หน้าที่พลเมือง (0.5)   2|6   2|7   2|8   2|9


437 นางสาวศิวนันท์ คำภีร์ทอง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|11
2) ส21103ประวัติศาสตร์ 1 (0.5)   1|4   1|5   1|6   1|7   1|8   1|9   1|10   1|11   1|12   1|13
3) ส23101สังคมศึกษา 5 (1.5)   3|3   3|4
4) ส23235หน้าที่พลเมือง (0.5)   3|3   3|4


505 นายศิริชัย เจียนระลึก ครูที่ปรึกษาชั้น 6|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) พ20209กรีฑา 1 (1.0)   ม.3
2) พ20213เซปักตะกร้อ 1 (1.0)   ม.2
3) พ31222กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน 1 (1.0)   4|9
4) พ31224กิจกรรมกีฬาที่ใช้บอล (1.0)   4|9
5) พ32223กิจกรรมเคลื่อนไหวใช้อุปกรณ์ (1.0)   5|9
6) พ32224การละเล่นพื้นเมือง กีฬาไทย (1.0)   5|9
7) พ33222การเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ (1.0)   6|9
8) พ33224กิจกรรมกีฬาที่ใช้บอล (1.0)   6|9


506 นายบัณฑิต แก้วศรี ครูที่ปรึกษาชั้น 1|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) พ21101สุขศึกษา (0.5)   1|1   1|2   1|3   1|4   1|5   1|6   1|7   1|8   1|9   1|10   1|11   1|12   1|13


509 นายศุภชัย วัฒนาสุข ครูที่ปรึกษาชั้น 2|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) พ22101สุขศึกษา (0.5)   2|1   2|2   2|3   2|6
2) พ22103พลศึกษา (0.5)   2|1   2|2   2|3   2|4   2|5   2|6   2|7   2|8   2|9   2|10   2|11   2|12   2|13


512 ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ทิพย์สุข ครูที่ปรึกษาชั้น 4|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) พ20217ฟุตซอล 1 (1.0)   ม.1
2) พ20221แฮนด์บอล 1 (1.0)   ม.3
3) พ21103พลศึกษา (0.5)   1|1   1|2   1|3   1|4   1|5   1|6   1|7   1|8   1|9   1|10   1|11   1|12   1|13


515 นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย ครูที่ปรึกษาชั้น 5|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา (0.5)   4|1   4|2   4|3   4|4   4|5   4|6   4|7   4|8   4|9
2) พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา (0.5)   6|1   6|2   6|3   6|4   6|5   6|6   6|7   6|8   6|9


516 นายนิกร ด่านปาน ครูที่ปรึกษาชั้น -
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) พ20205เปตอง 1 (1.0)   ม.2
2) พ20215ฟุตบอล 1 (1.0)   ม.1
3) พ33223การจัดการแข่งขัน (1.0)   6|9


517 นายอนุชา เจริญผล ครูที่ปรึกษาชั้น 5|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   5|9
2) พ22101สุขศึกษา (0.5)   2|4   2|5   2|7   2|8   2|9   2|10   2|11   2|12   2|13
3) พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา (0.5)   5|1   5|2   5|3   5|4   5|5   5|6   5|7   5|8   5|9


519 นายสกล ศรีสุกไสย ครูที่ปรึกษาชั้น 4|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) พ23101สุขศึกษา (0.5)   3|1   3|2   3|3   3|4   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9   3|10   3|11   3|12   3|13
2) พ31221พลศึกษาและกีฬาเบื้องต้น (1.0)   4|9
3) พ32221วิทยาศาสตร์กับกีฬา (1.0)   5|9


520 นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) พ23103พลศึกษา (0.5)   3|1   3|2   3|3   3|4   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9   3|10   3|11   3|12   3|13
2) พ32225ศิลปะป้องกันตัว (1.0)   5|9
3) พ33221การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพ (1.0)   6|9


602 นายสุรชัย สร้อยทอง ครูที่ปรึกษาชั้น 1|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ศ21101ศิลปะ 1 (0.5)   1|1   1|2   1|3   1|4   1|5   1|6   1|7   1|8   1|9
2) ศ22203ภาพดอกไม้ 1 (1.0)   ม.2
3) ศ23203ภาพประกอบ 1 (1.0)   ม.3


607 นางพิชญสุฐฌา เดชเดชาโชติ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ศ21201กระดาษสร้างสรรค์1 (1.0)   ม.1
2) ศ22101ศิลปะ 3 (0.5)   2|1   2|2   2|3   2|4   2|5   2|6   2|7   2|8   2|9   2|10   2|11   2|12   2|13


609 นายสมบัติ รุ่งสว่าง ครูที่ปรึกษาชั้น 3|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|6
2) ศ22207ออกแบบ1 (1.0)   ม.2
3) ศ23101ศิลปะ 5 (0.5)   3|1   3|2   3|3   3|4   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9
4) ศ23213ทฤษฎีสี1 (1.0)   ม.3


611 นายสุรชัย ศาลา ครูที่ปรึกษาชั้น 6|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ศ31101ศิลปะ 1 (0.5)   4|1   4|2   4|3   4|4   4|5   4|6   4|7   4|8   4|9
2) ศ32203การเขียนภาพหุ่นนิ่ง1 (1.0)   5|8
3) ศ33203จิตรกรรม1 (1.0)   6|8
4) ศ33205ภาพหุ่นนิ่ง3 (1.0)   6|8


612 นายวิเชียร พึ่งวร ครูที่ปรึกษาชั้น 6|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ศ21205ดนตรีไทย 1 (1.0)   ม.1
2) ศ33101ดนตรี-นาฏศิลป์3 (0.5)   6|1   6|2   6|3   6|4   6|5   6|6   6|7   6|8   6|9   6|10   6|11   6|12   6|13


614 นางสาวพิชามญช์ุ สุขสว่าง ครูที่ปรึกษาชั้น 1|10
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ศ21101ศิลปะ 1 (0.5)   1|10   1|11   1|12   1|13
2) ศ21203จิตรกรรม 1 (1.0)   ม.1
3) ศ22220วาดเส้น1 (1.0)   ม.2
4) ศ23101ศิลปะ 5 (0.5)   3|10   3|11   3|12   3|13
5) ศ31201องค์ประกอบศิลป์1 (1.0)   4|8
6) ศ31203การวาดเขียน 1 (1.0)   4|8


617 นายสุริยันต์ มาลา ครูที่ปรึกษาชั้น 2|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ศ21205ดนตรีไทย 1 (1.0)   ม.1
2) ศ22103ดนตรี-นาฏศิลป์3 (0.5)   2|1   2|2   2|3   2|4   2|5   2|6   2|7   2|8   2|9   2|10   2|11   2|12   2|13
3) ศ23207ดนตรีไทย 5 (1.0)   ม.3


706 นายอนุชา เหม่งเวหา ครูที่ปรึกษาชั้น 2|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20285การผสมดินปลูก (1.0)   ม.3
2) ง23103การงานอาชีพ 9 (เกษตร) (0.5)   3|4   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9   3|10   3|11   3|12   3|13


708 นายเสวี บุญถนอม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20286การปลูกพืชผักทั่วไป (1.0)   ม.3
2) ง21103การงานอาชีพ 3 (0.5)   1|1   1|2   1|3   1|4   1|5   1|6   1|7   1|8   1|9   1|10   1|11   1|12   1|13


723 นายสามารถ เพ็งเลา ครูที่ปรึกษาชั้น 6|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20226การเขียนโปรแกรม 2 (0.5)   3|13
2) ง23104เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5)   3|13
3) ง30244การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1.0)   6|1   6|2
4) ว20241งานกราฟิก (1.0)   1|13
5) ว20245ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ (0.5)   2|13
6) ว21104เทคโนโลยีสารสนเทศ1 (1.0)   1|1   1|7   1|12   1|13
7) ว30291โปรแกรมตารางคำนวณ (1.0)   4|1


726 นางเนาวรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   5|1


727 นางเมตตา น่วมทนง ครูที่ปรึกษาชั้น 1|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20238ดอกไม้ประดิษฐ์1 (1.0)   ม.1
2) ง20253ประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน 1 (1.0)   ม.2
3) ง21101การงานอาชีพ 1 (งานบ้าน) (0.5)   1|7   1|8   1|9   1|10   1|11   1|12   1|13


730 นางสาวสมถวิล นาคนาคา ครูที่ปรึกษาชั้น 4|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว31104วิทยาการคำนวณ (1.0)   4|4   4|5   4|6   4|7   4|8
2) ว32105การออกแบบและเทคโนโลยี (1.0)   5|1   5|2   5|3


731 นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง30244การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1.0)   6|3   6|4   6|5   6|6   6|7   6|8   6|9


734 นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง21271พื้นฐานธุรกิจ 1 (1.0)   ม.1
2) ง22271การขายเบื้องต้น 1 (1.0)   ม.2
3) ง23271ธุรกิจค้าปลีก1 (1.0)   ม.3
4) ง31271ธุรกิจทั่วไป 1 (1.0)   ม.4
5) ง32271ธุรกิจการขาย 1 (1.0)   ม.5
6) ง33271ธุรกิจผู้ประกอบการ 1 (1.0)   ม.6


735 นายสามารถ จิตจรัส ครูที่ปรึกษาชั้น 2|13
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20227ตัดต่อวีดิทัศน์ (0.5)   3|12
2) ง23104เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5)   3|12
3) ว22104เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (1.0)   2|1   2|7   2|10   2|11   2|12   2|13


738 นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล ครูที่ปรึกษาชั้น 6|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20215เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (1.0)   ม.1
2) ง30201อาหารไทย (1.0)   ม.4
3) ง30223อาหารพื้นเมือง (1.0)   ม.5
4) ง30226บัญชีเบื้องต้น1 (1.0)   ม.6
5) ง33101การงานอาชีพ 4 (0.5)   6|3   6|4   6|5   6|6   6|7   6|8   6|9


740 นายจงรัก   ปรีชาวัชกุล ครูที่ปรึกษาชั้น 5|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว31104วิทยาการคำนวณ (1.0)   4|9
2) ว32105การออกแบบและเทคโนโลยี (1.0)   5|4   5|5   5|6   5|7   5|8   5|9


741 นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|9
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว22104เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (1.0)   2|2   2|3   2|4   2|5   2|6   2|8   2|9


742 นายกฤษดากร พลมณี ครูที่ปรึกษาชั้น 5|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   4|3   4|6   4|7   4|8   5|1   5|2   5|3   5|8


743 นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   5|5
2) ง30229การทำเทียนประดิษฐ์ (1.0)   ม.5
3) ง32101การงานอาชีพ 2 (0.5)   5|1   5|2   5|3   5|4   5|5   5|6   5|7   5|8   5|9


744 นางนฤมล แย้มกล่ำ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20261ร้อยลูกปัด (1.0)   ม.1
2) ง20264งานโครเชต์ (1.0)   ม.2
3) ง20266เย็บปักถักร้อย (1.0)   ม.3
4) ง21101การงานอาชีพ 1 (งานบ้าน) (0.5)   1|1   1|2   1|3   1|4   1|5   1|6


745 นางสาววันดี สงวนศักดิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 1|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว21104เทคโนโลยีสารสนเทศ1 (1.0)   1|2   1|3   1|4   1|5   1|6   1|8   1|9


746 นายนวพล เกิดสุข ครูที่ปรึกษาชั้น 3|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20291งานเขียนแบบภาพฉาย (1.0)   3|8   3|9   3|10   3|11
2) ง23102การงานอาชีพ 8 (งานช่าง) (0.5)   3|1   3|2   3|3   3|4   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9   3|10   3|11   3|12   3|13
3) ง30232งานกัดกระจก1 (1.0)   4|5   4|6   4|7


747 นางสาวธิติมา วิเศษศิริ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|10
2) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   4|2
3) ง20269ประดิษฐ์เศษวัสดุ (1.0)   ม.1
4) ง20284งานห้องสมุด 3 (1.0)   ม.2
5) ง22101การงานอาชีพ 4 (0.5)   2|1   2|2
6) ง30220งานห้องสมุด 1 (1.0)   ม.4


749 นางสาวนันท์นภัส ประชากูล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20224แคคตัส(cactus) (1.0)   ม.1
2) ง20272พืชสมุนไพรในท้องถิ่น (1.0)   ม.3
3) ง23103การงานอาชีพ 9 (เกษตร) (0.5)   3|1   3|2   3|3
4) ง30235การขยายพันธุ์พืช (1.0)   5|8
5) ง30288การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (2.0)   4|8


750 นางสาววิก ศิริคาม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I30201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   5|4
2) ง20268งานกระดาษ (1.0)   ม.1
3) ง20270ผลิตภัณฑ์จากผ้า (1.0)   ม.2
4) ง20293อาหารวัยรุ่น (1.0)   ม.3
5) ง22101การงานอาชีพ 4 (0.5)   2|10   2|11   2|12   2|13
6) ง30210งานร้อยมาลัย (1.0)   ม.4


751 นางสาวพรสุดา อบเชย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน


803 นางอารี สมหลักชัย ครูที่ปรึกษาชั้น 3|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   3|8   3|9   3|10   3|11   3|12
2) อ23201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   3|8   3|9   3|10   3|11   3|12


806 นายพงศพิชิต อยู่จันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 2|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   2|7   2|10   2|11


814 นางภิตติมาตุ์ บุญถนอม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   2|1   2|2   2|4   2|5   2|12
2) อ22201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   2|1   2|2   2|4   2|5   2|12


815 นางสุมนา หาญลำยวง ครูที่ปรึกษาชั้น 4|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ31101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.0)   4|1   4|2   4|3   4|6   4|7   4|1   4|2   4|3   4|6   4|7
2) อ31201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   4|1   4|2   4|3   4|6   4|7   4|1   4|2   4|3   4|6   4|7
3) อ31209การแปลภาษาอังกฤษ (0.5)   4|4   4|4


816 นางสุพัตรา พุ่มบุญทริก ครูที่ปรึกษาชั้น 6|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.0)   6|2   6|4   6|6   6|8   6|9
2) อ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   6|2   6|4   6|6   6|8   6|9
3) อ33207ภาษาอังกฤษรอบรู้ (1.0)   6|4   6|5


819 นางเสริมสุข จ้อยทองมูล ครูที่ปรึกษาชั้น 4|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) จ30251วัฒนธรรมจีน 1 (1.0)   ม.4
2) จ31201ภาษาจีนกลาง 1 (3.0)   4|5   4|6
3) จ31203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (0.5)   4|4   4|8   4|9


821 นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) จ30255วัฒนธรรมจีน 5 (1.0)   ม.6
2) จ33201ภาษาจีนกลาง 5 (3.0)   6|6   6|7
3) จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (0.5)   6|3   6|4   6|5


825 นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) จ30253วัฒนธรรมจีน 3 (1.0)   ม.5
2) จ32201ภาษาจีนกลาง 3 (3.0)   5|5   5|6
3) จ32203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (0.5)   5|8   5|9


826 นางสาวมลวิภา บุญจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   3|5   3|6   3|7   3|13
2) อ23201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   3|5   3|6   3|7   3|13


827 นางสาวรัชญา วงษ์จันทร์ดี ครูที่ปรึกษาชั้น 2|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|10
2) จ20253ภาษาจีนรอบรู้ 3 (1.0)   ม.2
3) จ22211เสริมทักษะภาษาจีน 3 (0.5)   2|2   2|3   2|4   2|5   2|6   2|8   2|9   2|10   2|11
4) จ22221ภาษาจีนฟัง-พูด 1 (1.0)   2|5


829 นางนิตยา วิจารณ์พล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   1|1   1|2   1|4   1|6
2) อ21201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   1|1   1|2   1|4   1|6


831 นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.0)   5|1   5|5   5|8
2) อ32201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   5|1   5|5   5|8
3) อ32207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ (1.0)   5|4   5|5   5|6   5|7


832 นางเบญจา ขุนนคร ครูที่ปรึกษาชั้น 1|12
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   1|11   1|13
2) อ21201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   1|11   1|13
3) อ21211ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน-การเขียน (1.0)   1|1   1|7   1|12


833 นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร ครูที่ปรึกษาชั้น 6|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.0)   6|1   6|3
2) อ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   6|1   6|3
3) อ33203การอ่านภาษาอังกฤษ (1.0)   6|1   6|2   6|3   6|4   6|5


834 นางสาวพรรณวรินทร์ สาลี ครูที่ปรึกษาชั้น 4|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ31101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.0)   4|8   4|9
2) อ31201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   4|8   4|9
3) อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (0.5)   4|4
4) อ31205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (1.0)   4|4   4|8   4|9
5) อ31207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ (1.0)   4|6   4|7


835 นางสาวอธิตา ประพันธ์พจน์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   3|1   3|2   3|3   3|4
2) อ23201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   3|1   3|2   3|3   3|4
3) อ23203ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ (1.0)   3|4
4) อ23211ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (1.0)   3|1   3|7   3|12   3|13


836 นายฉัตรชัย นาคสวัสดิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น 5|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.0)   5|3   5|4   5|9
2) อ32201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   5|3   5|4   5|9
3) อ32205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (1.0)   5|4   5|8   5|9


837 นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน ครูที่ปรึกษาชั้น 6|5
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   2|3   2|8   2|9
2) อ22201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   2|3   2|8   2|9
3) อ33205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (1.0)   6|5   6|6   6|7


838 นางสาวชุติมา แก้วสุวรรณ ครูที่ปรึกษาชั้น 6|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ31101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.0)   4|4   4|5
2) อ31201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   4|4   4|5
3) อ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.0)   6|5   6|7
4) อ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   6|5   6|7
5) อ33205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (1.0)   6|4   6|8


839 นางสาวณัฐปวีณ์ เปียถนอม ครูที่ปรึกษาชั้น 1|11
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|5
2) จ20251ภาษาจีนรอบรู้ 1 (1.0)   ม.1
3) จ21211เสริมทักษะภาษาจีน 1 (0.5)   1|2   1|3   1|4   1|5   1|6   1|8   1|9   1|10   1|11
4) จ32203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (0.5)   6|1   6|9


840 นางสาวนิสาชล โปรยสุรินทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|5
2) จ20255ภาษาจีนรอบรู้ 5 (1.0)   ม.3
3) จ23211ภาษาจีนเบื้องต้น 5 (0.5)   3|2   3|3   3|4   3|5   3|6   3|8   3|9   3|10   3|11
4) จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (0.5)   6|2   6|8


841 นางสาวนภัสวรรณ หนูทอง ครูที่ปรึกษาชั้น 5|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) อ31207เสริมทักษะภาษาอังกฤษ (1.0)   4|4   4|5
2) อ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.0)   5|2   5|6   5|7
3) อ32201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   5|2   5|6   5|7


842 นางสาวศลิตา เกิดผล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) I20201IS1ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (1.0)   2|9
2) อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   1|8   1|9   1|10
3) อ21201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   1|8   1|9   1|10
4) อ22211ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต (1.0)   2|7   2|12


843 นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์ ครูที่ปรึกษาชั้น 4|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ฝ31201ภาษาฝรั่งเศส 1 (3.0)   4|7
2) อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1.5)   2|6   2|13
3) อ22201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (0.5)   2|6   2|13
4) อ22203ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ (1.0)   2|4
5) อ22211ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต (1.0)   2|1


844 นางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา ครูที่ปรึกษาชั้น -
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน


902 นางกลอยใจ ทองลิ่ม ครูที่ปรึกษาชั้น 6|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ก32901กิจกรรมแนะแนว (0.0)   5|1   5|2   5|3   5|4   5|5
2) ก33901กิจกรรมแนะแนว (0.0)   6|1   6|2   6|3   6|4   6|5   6|6   6|7   6|8   6|9


903 นางบุษกร อ่วมเครือ ครูที่ปรึกษาชั้น 3|7
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง23201งานห้องสมุด 5 (1.0)   ม.3
2) ง30258งานห้องสมุด (1.0)   ม.5
3) ง30278งานห้องสมุด (1.0)   ม.6


905 นางสาววาทิณี พรายงาม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|6
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ง20262อาหารไทย (1.0)   ม.2
2) ง20281งานห้องสมุด 1 (1.0)   ม.1
3) ง22101การงานอาชีพ 4 (0.5)   2|3   2|4   2|5   2|6   2|7   2|8   2|9


906 นางสาวชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล ครูที่ปรึกษาชั้น 1|4
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ก21901กิจกรรมแนะแนว (0.0)   1|1   1|2   1|3   1|4   1|5
2) ก23901กิจกรรมแนะแนว (0.0)   3|1   3|2   3|3   3|4   3|5   3|6   3|7   3|8   3|9   3|10   3|11   3|12   3|13


907 นางสาวฐิติภร เอี่ยมหรุ่น ครูที่ปรึกษาชั้น 4|8
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ก22901กิจกรรมแนะแนว (0.0)   2|11   2|12   2|13
2) ก31901กิจกรรมแนะแนว (0.0)   4|1   4|2   4|3   4|4   4|5   4|6   4|7   4|8   4|9
3) ก32901กิจกรรมแนะแนว (0.0)   5|6   5|7   5|8   5|9


909 นายวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช ครูที่ปรึกษาชั้น -
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ว30102เคมีพื้นฐาน (1.5)   5|4   5|6   5|8


911 นายมงคล ทองงาม ครูที่ปรึกษาชั้น 2|3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่สอน
1) ก21901กิจกรรมแนะแนว (0.0)   1|6   1|7   1|8   1|9   1|10   1|11   1|12   1|13
2) ก22901กิจกรรมแนะแนว (0.0)   2|1   2|2   2|3   2|4   2|5   2|6   2|7   2|8   2|9   2|10


คลิ๊กที่นี้เพื่อกลับไปเมนู